Logopedie

  • Enter Your Title

Logopedie

Logopedie:

 

Onze schoollogopediste is Pia Houben. Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag de hele dag.

De logopediste  van onze school bekijkt of de leerlingen extra hulp nodig hebben op het gebied van spraak, taal, stem, mondgedrag (ademen met open mond, kwijlen en duimen) en gehoor. Op school wordt vooral gewerkt aan problemen die van directe invloed zijn op het leerproces. Dat zijn  de spraak-,taal- en gehoorproblemen. Voor andere problemen zoals open mondgedrag, duimen, stemproblemen en stotteren zal de logopediste u doorgaans verwijzen naar een particuliere praktijk.
Taal
In het dagelijks leven  is communicatie onmisbaar.
Maar ook voor het onderwijs op school is het erg belangrijk, dat de leerlingen zo goed mogelijk  kunnen praten, horen en begrijpen. Via taal leert een kind de wereld om zich heen begrijpen, kan het uitleggen wat het wil of voelt, en kan het contact leggen.
Om goed te kunnen spreken en begrijpen, maar ook voor (begrijpend) lezen en schrijven is een goede woordenschat van enorm belang. Woorden zijn de bouwstenen van de taal.

Omdat er kinderen zijn die niet zo snel leren lezen, breiden ze hun woordenschat minder makkelijk uit. In de klassen wordt daarom veel tijd besteed aan woordenschatuitbreiding. Zo nodig krijgen kinderen hierbij nog eens extra hulp via logopedie.

Verder is het belangrijk , dat kinderen goede zinnen kunnen maken (denk hierbij onder andere aan het beantwoorden van vragen, een begrijpelijk verhaal vertellen of schrijven en een gesprek voeren). Ook het goed begrijpen  van zinnen is erg belangrijk.
Spraak
Spreken is een combinatie van gedachten onder woorden brengen, goede zinnen maken en de klanken goed uitspreken.
Vooral bij jongere leerlingen wordt regelmatig gewerkt aan de goede uitspraak van klanken en klankcombinaties. KN-, GR-, SCH- zijn bijvoorbeeld  vaak moeilijke combinaties. Ook langere, meerlettergrepige woorden kunnen nog een probleem vormen. Een goede uitspraak is belangrijk voor een goed verloop van het lees- en spellingsproces.

Organisatie:
Bij plaatsing van een leerling wordt een informatieformulier logopedie meegegeven, waar de logopediste veel gegevens uit kan halen of opvragen.
Daarna bekijkt zij het dossier, overlegt zij zo nodig met leerkrachten en bepaalt zij of de leerling getest moet worden. Afhankelijk van de testgegevens wordt bepaald of logopedie nodig is.

Is het kind nog extern in behandeling , dan zal met ouders en externe logopediste overlegd worden of de behandeling overgenomen kan worden door de schoollogopediste.

Nadat uw kind onderzocht is, krijgt u een brief waarin staat of uw kind behandeling krijgt op school en wat de eventuele behandeldoelen zijn. Het is ook mogelijk dat uw kind op een controle- of wachtlijst komt.

De behandeling vindt meestal in een kleine groep of individueel plaats. Indien u de behandeling graag bij wilt wonen, juichen we dit alleen maar toe en is dit altijd mogelijk in overleg met de logopediste.

Vaak wordt huiswerk meegegeven, om thuis te oefenen.
Thuis herhalen van de oefeningen geeft meer kans op resultaat !!!
Aan het einde van een schooljaar worden de leerlingen getest en geeft de logopediste aan of er volgend schooljaar nog logopedie nodig is.
We gaan uit van maximaal 2 schooljaren logopedie per leerling. In een uiterste noodgeval kan hierop een uitzondering worden gemaakt.  Indien namelijk teveel leerlingen langdurig in behandeling blijven , blijft er te weinig tijd over voor nieuwe leerlingen. Wanneer een kind na 2 jaar schoollogopedie nog steeds behoefte heeft aan ondersteuning, zal de logopediste doorgaans adviseren om in een logopediepraktijk verder te gaan met de behandeling.

 

Op school wordt de meeste logopedietijd  besteed aan de leerlingen van de onderbouw omdat deze leerlingen de meeste behoefte hebben aan logopedie. Logopedie is ook mogelijk in midden- of bovenbouw. Sommige leerlingen krijgen nog een extra steuntje in de rug in de eindgroep.  De logopedie wordt dan gegeven in de vorm van een mondelinge taalgroep (waarbij aandacht is voor uitbreiding van de woordenschat, samengestelde zinnen maken, maar ook aandacht voor het verwoorden van alledaagse zaken en gesprekken).