medezeggensch...

  • Enter Your Title

medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad in onze school Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid op school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. In de scholen van Kindante bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsregelement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

Taken medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschapsraad op scholen (WMS). De medezeggenschapsraad heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht; dit is vastgelegd in het MR-regelement van elke school.

Instemmingsrecht onderwijs Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht onderwijs In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. bijvoorbeeld over een aanstelling van de schoolleiding of t.a.v. besluiten van het bestuur met betrekking tot personele aangelegenheden. Het schoolbestuur moet serieus reageren op een advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en GMR-Platform Omdat een aantal zaken voor alle scholen van toepassing zijn, hebben de afzonderlijke MR-en een aantal bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en zijn als personeelslid in dienst van Kindante of ouders die een kind hebben op één van onze Kindante-scholen. Het aantal ouders en personeelsleden binnen de GMR is gelijk.

Naast de formele Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen bestaat er binnen Kindante ook een GMR-Platform. De GMR voert overleg met het GMR-Platform om zodoende de betrokkenheid en inspraakmogelijkheid vanuit alle MR-en te vergroten. Het GMR-Platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke scholen. In het GMR-Platform zitten van elke school twee personen, waarvan één namens de ouders en één namens het personeel. De GMR is het formele overlegorgaan met het College van Bestuur.

De medezeggenschapsraad van Het Mozaïek bestaat uit drie ouders en drie teamleden. In het schooljaar 2014-2015 is de MR als volgt samengesteld: Ouders: Maaike Westerman, Carin Kruiskamp en  Chantal de Vos Personeel: Marjolein Cremers, Rilana Hochstenbach. De directeur van Het Mozaïek wordt altijd uitgenodigd voor het eerste deel van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.