Talentenschool

  • Enter Your Title

Talentenschool

TALENTENSCHOOL VOOR SBO-LEERLINGEN IN DE WESTELIJKE

MIJNSTREEK.

Waarom?

Regelmatig wordt tijdens oudergesprekken door de ouders aangegeven dat ze zich

zorgen maken over een zinvolle invulling van de vrije tijd door hun zoon/dochter.

Kinderen worden wel lid van een vereniging, maar haken vaak weer vroegtijdig af. Dit

heeft verschillende redenen: het eigen gedrag, het onbegrip dat ze ontmoeten bij

begeleiders, team en groepsgenootjes, het niet kunnen voldoen aan de prestaties die

gevraagd en verlangd worden etc. Ook kunnen financiën hierbij een rol spelen.

Vanuit de handelingsplannen die binnen school voor de kinderen worden opgesteld,

wordt veelal ook aangegeven dat het voor de totale ontwikkeling van uw kind goed

zou zijn als hij/zij deel zou kunnen nemen aan verenigingsactiviteiten buiten

schooltijd. Het blijkt dat dit advies niet altijd opgevolgd kan worden, met als gevolg

dat kinderen een aantal belangrijke leermomenten mislopen. Want leren doe je

natuurlijk niet alleen op school, maar zeker ook daarbuiten. Daar komt bij dat

kinderen soms niet zo goed weten wat ze nou echt leuk vinden en waar ze nou

eigenlijk goed in zijn.

De opzet.

Naast de zorgen die ouders hierover uiten, vinden we het ook als school belangrijk

dat onze leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen. Vandaar dat we als de Blinker en

het Mozaïek een aanbod willen doen voor onze leerlingen.

Dit doen we in samenwerking met Stichting Kindante, Partners in Welzijn, de

stichting Ecsplore, de sportstichting, de gemeente Sittard-Geleen en andere

instellingen en verenigingen in de regio in de vorm van een Talentenschool. Voor

deze naam is gekozen omdat het uitgangspunt is dat iedereen over bepaalde

talenten beschikt en dat het belangrijk is om deze te ontdekken en verder te

ontwikkelen.

In eerste instantie zullen binnen de Talentenschool een aantal activiteiten

aangeboden worden op de zaterdagochtend. Hierbij moet u denken aan activiteiten

op het gebied van sport, muziek, dans, techniek, veilig internetgebruik, gezonde

voeding en koken etc. Door de samenwerking te zoeken met verenigingen en

instellingen in de regio hopen we op enig moment dat de leerling de stap kan maken

naar een regulier lidmaatschap.

Belangrijk om te weten: als een leerling zich heeft opgegeven voor een activiteit van

de Talentenschool, is het de bedoeling dat de leerling aan alle lessen van die

activiteit deelneemt. Per activiteit zijn dit 3 tot 4 lessen, die op achtereenvolgende

zaterdagen worden gegeven. Dit kan in een enkel geval afwijken, maar dit wordt dan

op tijd bekend gemaakt.

Waar?

De activiteiten vinden onder deskundige begeleiding van bevoegde medewerkers

plaats in de scholen van sbo het Mozaiek en van sbo de Blinker.

Wat moet u doen?

De activiteiten worden tijdig via flyers, e-mail en de website bekend gemaakt.

Indien u denkt dat een van deze activiteiten geschikt is voor uw kind en u denkt dat

uw zoon/dochter het ook leuk zal vinden om hieraan deel te nemen, kunt u via het

meegeleverde antwoordstrookje of via de e-mail aanmelden. Per activiteit is steeds

een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Wat kost deelname?

Voor deelname aan een activiteit vragen wij een bijdrage van € 1,50 per

zaterdagochtend. In totaal is dit dus €4,50 tot €6,- per activiteit van de

Talentenschool.

Vervoer?

Het is de bedoeling dat u zelf uw kind brengt en ook weer op tijd ophaalt. Uiteraard

kunnen leerlingen, mits u als ouder daar toestemming voor geeft, ook zelfstandig

naar school komen.

De toekomst.

We kiezen bewust voor een groeimodel. Dit wil zeggen dat we bij voldoende

belangstelling het aantal activiteiten langzaam willen uitbreiden. Zo kunnen we

uiteindelijk een breed aanbod aan activiteiten realiseren, waardoor kinderen ook echt

wat te kiezen hebben. Want je vrije tijd is op heel veel manieren in te vullen. Ook

moeten we verder werken aan het warm krijgen van instellingen en verenigingen om

een goede samenwerking van de grond te krijgen. Kortom genoeg werk aan de

winkel, maar dat wil niet zeggen dat we hierop moeten wachten.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de Talentenschool aarzel dan niet om contact op te nemen

met Suzan van de Bergh (s.vdbergh@sbohetmozaiek-sittard.nl. Telefonisch

bereikbaar via het telefoonnummer van SBO het Mozaïek (046-4518060).

Het actuele programma wordt gepubliceerd op onze website www.sbohetmozaieksittard.

nl