Nieuwe ouders Schooltijden ISY Inloggen

School Ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de

school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is

georganiseerd. Alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs is te rekenen

tot basisondersteuning.

In ondersteuningsniveau 5 (extra ondersteuning) hebben de S(B)O scholen de taak om gespecialiseerde

ondersteuning voor leerlingen te bieden waarvoor passend onderwijs binnen de basisondersteuning

(tijdelijk) niet haalbaar is vanwege een zware, complexe of stapeling van problematiek.

Daarnaast hebben S(B)O scholen de functie om het regulier onderwijs outreachend te ondersteunen bij de

verbreding en verdieping van de basisondersteuningsmogelijkheden. De mate waarin de school momenteel

de extra ondersteuning kan bieden, is af te lezen uit het Schoolondersteuningsprofiel